آشنایی با مدیریت


مشخصات

نام و نام خانوادگی : سید امیرحسین ابوالقاسمی
سخنی با شما عزیزان


با توجـه به نحـوه زنـدگی امـروزه در شهـرهای بزرگ و زنـدگی ماشینی که در همه جای جهان و همچنین در ایـران جاری گردیده نحوه ی پخـت و صـرف غـذا تغییـر کـرده ، چنانکه از چند سال پیش که بیشتر وعده های غذایی در منزل تهیه و صـرف می شده . امـروزه بـه علت مشغله ی زیاد افراد خانواده و همچنین شاغل شدن همـزمان پدر و مادر بــرای بازگـرداندن چـرخه اقتصـاد خانـواده استفـاده ازغـذاهای حاضـری در بـرون از منـزل جـزئی اجتنـاب ناپذیـر از زنـدگی گشتـه . جوانـان و نـوجوانـان بـه عنـوان دانشجـو و دانش آمـوز نـاگزیـر بـه استفـاده از غـذا خـارج منـزل گشتـه اند . بـه هر حال بـا توجه بـه تغییـر نحـوه زنـدگی شهـری و حتی روستایی نسبـت به سال هـای نه چندان دور استفاده از حتـی 3 وعـده غذایـی اصلی (صبحـانه ، نهـار و شـام) خـارج از منـزل بـاب گشتـه و بـه همیـن تناسب رشد روزافزون رستـوران ها و اغذیـه فـروشی ها را شاهـد هستیـم . اما در کنار رشـد روز افـزون انـواع رستـه های غذایی از کلـه پـزی گرفتـه تـا جگـرکی ، قهـوه خانـه ، اغذیه فروشی و ساندویـچ فروشی های ایرانی و فرنگی چند ستاره ، همـه یک دغدغـه و نگـرانی دارنـد و آن اینکه آیا این غـذایی که مـا در بـرون از منـزل با پـرداخت منابـع کم و زیاد استفاده می کنیـم سـالم است یا خیر ؟ بهـداشتی است ؟ نیازهای غذایی اصلی مانند پروتئیـن ها ، ئیدروکربن ها ، ویتامین ها و کلاً انـرژی ما را تامیـن می کند یا خیر . در کل آیـا پـول می دهـم بـرای سلامتی ام یا پول می دهم که مریض شوم ؟!؟

رستـوران هیـوا با ارایـه 3 رستـه غذایی Fast Food زیر یک سقـف (انواع ساندویـچ سرد و گـرم ، انـواع پـیتـزا و انـواع مـرغ سـوخـاری) در صـدد پـاسخـگـویی بـه ایـن نیـاز جامعـه مـی بــاشـد . مـا سـعــی کـرده ایــم هـمــه ی پـیــش غــذاهـا ، ســالـادهـا ، غــذاهـا و نـوشیـدنی هـایی کـه ارایـه می کنیـم در سطـح استـانـداردهای بیـن المللـی باشـد بـا بالاتـرین کنتـرل بهداشتی و کیفی و بهتریـن مـواد اولیه از معروفتـرین و بهتـرین بـرندهای غذایی ایرانی و خارجی که وجود مشتریان و مهمـانان بسیار و حضور مهمـانان خـارجی و تـورها و سفـارتـخانـه های خـارجی خـود گـواه ایـن مـدعـا اسـت . امیـدواریـم در آینـده همچنـان خدمتگـذار شما عزیـزان باشیم چـون بـرای مـا در وهله اول سلامتی و رضـایت جامعه مهمتـرین مسئله است و بعد کسب درآمد .

 

 محیط رستوران